Inclusion

starts with you

Cele

...
Promowanie włączenia społecznego i różnorodności we wszystkich dziedzinach edukacji.
...
Rozwój umiejętności cyfrowych – umiejętność dostosowania się do dynamicznie postępującego środowiska wirtualnego, budowanie potencjału zarówno wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami jak i nauczycieli/wychowawców.
...
Rozwój kompetencji społecznych/obywatelskich i cyfrowych u uczniów o specjalnych potrzebach.
...

Grupy docelowe

Szkoły specjalne/ośrodki edukacji specjalnej, rodzice i wychowawcy
Miasta/Gminy, organizacje pozarządowe i media
Sieci europejskie dla ekspertów w danej dziedzinie oraz sieci działające w zakresie nauczania cyfrowego

Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809